در انتخاب کفپوش گروهی برای مزارع خوک باید به این موارد توجه کنید

2021-06-24

همانطور که صنعت خوک اروپایی از تغذیه با قلم انفرادی به مسکن گروهی تغییر می کند، فعالیت را بکاریدکف باریکه سه میله ایمی تواند زهکشی را تضمین کندکف های باریکه تری بارهمچنین بهداشتی خوبی را فراهم می کند