انتخاب کف خوک تاثیر زیادی در رشد خوک ها دارد

2021-06-29

خروس ها برای تغذیه، دراز کشیدن و اجابت مزاج نیازهای متفاوتی دارندکف خوک. در پرورش گروهی می توان از کف های جامد، کف های تخته ای و تشک ها به صورت ترکیبی برای پاسخگویی به این تقاضا استفاده کرد. ساینده بودن کف خوک، ناهمواری کف، یکی از مهم ترین عواملی است که منجر به لنگش می شود. زبری بیش از حدکف خوکباعث سایش بیش از حد انگشتان پا می شود و باعث ترک های خط سفید و ترک های سم می شود. کف خوک که خیلی صاف باشد می لغزد و باعث رشد بیش از حد انگشتان سم خروس می شود.