هنگام خرید جعبه پرورش کاشت به چه نکاتی باید توجه کنم؟

2021-07-19

مرحله اول: وضعیت مزرعه خوک خود را درک کنید. اول از همه، کشاورزان باید اندازه و مساحت مزرعه خوک خود را بدانند و مناسب را انتخاب کنندصندوقچه زایش کاشتبا توجه به روش تمیز کردن مزرعه خوک؛

مرحله 2: بودجه تقریبی و برنامه تولید خود را تعیین کنید. کشاورزان باید برنامه تولید و بودجه کاملی برای خرید تجهیزات داشته باشند. مشخصات بسیاری از جعبه پرورش کاشت وجود دارد، دوستان خوک باید اندازه و پیکربندی آن را روشن کنند.صندوقچه زایش کاشتو مقدار خرید مرتبط و غیره؛

مرحله سوم: ظرفیت تولید تجهیزات را درک کنید. کاری که اکنون باید انجام دهید این است که میزان استفاده از هر مجموعه را محاسبه کنیدکاشت جعبه های زایشی، که می تواند توسط چندین خروس استفاده شود و تعداد کل مکان های خوک مورد نیاز را تعیین کند.