جعبه پروار خوک باید یک اتاق رختکن بسازد

2021-08-09

در مورد مزارع استاندارد شده خوک، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها مقرر شده است که پرسنل در حال انجام وظیفه نباشند.جعبه پروار خوکپرورش دهندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هنگامی که شخصی برای کار بیرون می رود، از تعطیلات برمی گردد یا پرورش دهنده به طور عادی سر کار می رود، قبل از ورود به خوک خانه باید در رختکن مربوطه حمام کرده و لباس عوض کند. قرنطینه ضروری پس از رفتن به تعطیلات یا رفتن به محل کار الزامی است. به طور کلی، مدت زمان قرنطینه 48 ساعت است. از این رو،جعبه پروار خوکباید مجهز به رختکن مخصوص برای ورود و استفاده برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا باشد.