انتخاب آلودگی محیطی انبار

2021-10-18

کود خوکی شکاف های کف لپه را مسدود می کند و پای خوک کود را زیر پا می گذارد، کود به راحتی حذف نمی شود، کود کاملاً تمیز نمی شود و جداسازی کامل کود و ادرار حاصل نمی شود. غذای باقیمانده که به موقع در زیر لت ها تمیز نشده است، انباشته و تخمیر می شود، که شرایط مساعدی را برای تکثیر و گسترش سریع میکروارگانیسم های بیماری زا ایجاد می کند و سلامت و مقاومت در برابر بیماری خوک ها را کاهش می دهد. تعداد زیادی از داروها نمی توانند محیط پرورش را به طور کامل ضد عفونی کنند، که نه تنها بر کیفیت گوشت خوک تأثیر می گذارد، بلکه مقاومت پاتوژن های اصلی را افزایش می دهد و باعث تکامل پاتوژن های جدید می شود. این نه تنها کار پیشگیری از بیماری همه گیر را با مشکل مواجه می کند، بلکه باعث ایجاد مشکلات بزرگی برای صنعت پرورش می شود. زیان اقتصادی نیز مستقیماً بر توسعه پایدار صنعت آبزی پروری تأثیر می گذارد. بنابراین، کفپوش خوک برای انتخاب مواد کامپوزیت نشتی مناسب استکفپوش خوکتخته ای با سطح صاف و ورقه ای نسبتاً نازک اما محکم.