تعریف غرفه خوک

2022-02-28

غرفه خوک، مکانی برای پرورش خوک. محیط غرفه خوک عمدتاً به دما، رطوبت، گاز، نور و سایر شرایط بهداشتی که بر محیط تأثیر می گذارد اشاره دارد. این یک عامل مهم بر رشد و نمو خوک ها است. شرایط محیطی خوب می تواند خوک ها را تشویق کند تا پتانسیل رشد خود را کامل کنند. به منظور اطمینان از زندگی طبیعی و تولید خوک ها و جلوگیری از تأثیرات ناشی از تغییر سریع شرایط محیطی خارجی، غرفه خوک برای ایجاد مصنوعی شرایط میکرو اقلیم مناسب برای نیازهای فیزیولوژیکی خوک ها ضروری است. ï¼غرفه خوک)