مشکلات رایج در پرورش خوک

2022-10-25

با افزایش تعداد مزارع و اندازه ناهماهنگ مزارع، این نتیجه حاصل می شود که مشکلات رایج پرورش خوک در این مرحله عمدتاً در مشکلات زیست محیطی مزارع و مشکلات ساخت و ساز مزارع منعکس می شود.

1. مشکلات زیست محیطی دامداری ها را می توان به دو دسته آلودگی داخلی و آلودگی خارجی تقسیم کرد. دلیل اصلی این پدیده این است که بسیاری از مزارع پرورشی به کارهای حفاظتی و تصفیه محیط زیست توجه نمی کنند و پسماندهای حاصل از انباشته شدن کود خوک، شستشو و تخلیه ادرار به میل خود بر محیط زیست محیطی اطراف و رشد سالم آن تأثیر می گذارد. گله خوک تجهیزات پاکسازی کود وتجهیزات تخمیر عمودی هوازیمی توان برای تصفیه مواد زائد جامد در فرآیند پرورش استفاده کرد.
2. اصلاح مشکلات ساخت مزرعه عمدتاً به دلیل چیدمان نامعقول و مکان نامناسب. می تواند باعث عفونت بیماری خوکی و به زودی شود.